Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

warta Sposób na Raka


 

warta SnR

 

logo_Warta.png
„Życie i zdrowie to dary bezcenne”

WARTA SPOSÓB NA RAKA:
 
to produkt ochronny, dający Klientowi gwarancję
bezpieczeństwa finansowego, dla niego oraz jego najbliższych, w przypadku zaistnienia choroby nowotworowej!
Oferta skierowana jest do osób od 18 do 60 roku życia. Do zawarcia polisy nie są potrzebne badania lekarskie!


 

Warta SnR nowotwory.jpg

 

Przedmiot ubezpieczenia warta Sposób na Raka


Zdrowie jest najcenniejszym majątkiem każdego człowieka. Osoby ze schorzeniami onkologicznymi w Polsce, napotykają na wiele problemów. Każdy etap choroby rodzi nowe wyzwania. Warta Sposób na Raka to rozwiązanie na większość z nich. Dzięki polisie zyskujesz pieniądze na poszukiwanie najlepszych metod leczenia i fachową pomoc. Potwierdzają to badania, według których aż 66% Polaków uważa że zdrowie za najważniejszą wartość.  Przedmiotem ubezpieczenia warta Sposób na Raka jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Celem umowy jest zabezpieczenie na wypadek zachorowania Ubezpieczonego na nowotwór. Sprawdź, jak w razie choroby może pomóc polisa.


W ramach umowy ubezpieczenia WARTA udziela ochrony w przypadku:

 •  Zgonu Ubezpieczonego – 1 000 zł suma ubezpieczenia z tytułu zgonu
 •  Rozpoznania u Ubezpieczonego nowotworów złośliwych w stadium przedinwazyjnym (in situ)
 •  Rozpoznania u Ubezpieczonego łagodnego nowotworu mózgu
 •  Rozpoznania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym

 

Ubezpieczenie warta Sposób na Raka oferowane jest w dwóch OPCJACH:

 

Suma ubezpieczenia (SU) w produkcie warta Sposób na Raka jest ustalana indywidualnie i może wynieść od 30 000 zł do 200 000 zł. Składka zależy od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej. Umowa zawierana jest na okres 5 lat i może być przedłużana na kolejne 5-letnie okresy. Pełna ochrona w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.

ZAKRES UBEZPIECZENIA OPCJA PODSTAWOWA OPCJA ROZSZERZONA DODATKOWE INFORMACJE
Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym 100% SU  100% SU   Wypłata do 21 dni*
Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym 10% SU   10% SU
Łagodny nowotwór mózgu 35% SU   40% SU
Druga opinia lekarska TAK  TAK Wydanie opinii w terminie do 14 dni*
Zgon  1 000 zł 1 000 zł Wypłata do 30 dni*
Operacja - 50% SU 

 

Świadczenia wypłacane
w przypadku diagnozy nowotworu
złośliwego w stadium inwazyjnym.
Ochrona obowiązuje przez 120
miesięcy od daty diagnozy.

Radioterapia przeciwnowotworowa  - 5% SU za każdą sesję,
maks. za 5 sesji 
Chemioterapia przeciwnowotworowa  - 5% SU za każdą sesję,
maks. za 5 sesji 
Assistance onkologiczny - TAK Zakres i limity świadczeń zgodnie
z OWU
Suma ubezpieczenia (SU)  od 30 000 zł
do 200 000 zł
od 50 000 zł
do 200 000 zł 
 -
Maksymalna wartość świadczeń 145% SU  250% SU   -

* Terminy liczone od daty złożenia kompletnego wniosku lub otrzymania wymaganej dokumentacji.


 

warta Sposób na Raka – Druga Opinia Medyczna


Druga Opinia Medyczna – wydana na piśmie opinia Lekarza konsultanta oparta na analizie dokumentacji medycznej dotyczącej Ubezpieczonego w zakresie diagnozy dokonanej przez lekarza prowadzącego, podjętego leczenia oraz rokowania co do możliwości wyleczenia, realizowana jest w przypadku wyrażenia stosownej prośby Ubezpieczonego we wniosku o wydanie drugiej opinii medycznej.


 Zakres odpowiedzialności:

 •  poinformowanie Ubezpieczonego o niezbędnej dokumentacji medycznej umożliwiającej sporządzenie Drugiej Opinii Medycznej oraz zapewnienie pomocy w zebraniu tych dokumentów
 •  przetłumaczenie zebranej dokumentacji na język angielski
 •  przesłanie dokumentacji do Lekarza konsultanta specjalizującego się w danym schorzeniu dotyczącym rozpoznania nowotworu
 •  zapewnienie sporządzenia Drugiej Opinii Medycznej przez Lekarza konsultanta i jej przetłumaczenie na język polski, jeżeli ubezpieczony bądź Lekarz prowadzący wyrazi taką potrzebę
 •  dostarczenie Drugiej Opinii Medycznej Ubezpieczonemu lub, na wniosek Ubezpieczonego, Lekarzowi prowadzącemu.

 

warta Sposób na Raka – zawarcie i czas trwania polisy


 •  Umowa zawierana jest na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku (będącego jednocześnie polisą), podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.
 •  Ubezpieczonym może być osoba, która w dniu doręczenia wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub w dniu przedłużenia umowy ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 60 roku życia.
 •  Umowa zawierana jest na czas określony – 5 lat.
 •  Po upływie 5 lat Klient otrzyma propozycję kontynuacji ubezpieczenia na następne 5 lat w dwóch wariantach:

                        * zachowania dotychczasowych SU

                        * zachowania dotychczasowej składki

 •  Umowa może być przedłużana na dowolną liczbę pięcioletnich okresów, nie dłużej jednak, jak do pierwszej rocznicy polisy po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 lat.

 

UWAGA!
 •  Jeżeli dojdzie do rozpoznania nowotworu złośliwego in situ lub łagodnego nowotworu mózgu, to:
                         * umowa ubezpieczenia nie wygasawygasa tylko w zakresie zdiagnozowanego ryzyka!

                         * Klient otrzyma propozycję kontynuacji umowy ubezpieczenia na następny okres – bez ochrony w zakresie wcześniej zdiagnozowanego ryzyka!

 •  Jeżeli dojdzie do rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, to umowa wygasa w zakresie wszystkich ryzyk nowotworowych, jednak odpowiedzialność WARTA, w Wariancie Rozszerzonym, z tytułu operacji, radioterapii, chemioterapii jest realizowana przez 10 lat, a ograniczona jest ustalonymi wysokościami i/ lub limitami świadczeń za te ryzyka (to samo dotyczy świadczeń Drugiej Opinii Medycznej oraz Assistance Onkologicznego)

 

warta Sposób na Raka – zawarcie i czas trwania polisy


Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę z góry miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w określonych terminach.

 •  Wysokość składki zależna jest od: SU za zgon, SU z tytułu nowotworu, aktualnego wieku ubezpieczonego, charakteru wykonywanej przez niego pracy, zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
 •  Pierwsza składka wymagana jest w terminie 14 dni od daty podpisania polisy. Brak wpłaty pierwszej składki = rezygnacja Ubezpieczającego z zawarcia ubezpieczenia.
 •  W przypadku niezapłacenia kolejnej składki w terminie, Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego do zapłaty zaległych składek w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania pisma i powiadamia o skutkach niezapłacenia zaległych składek.

 

warta Sposób na Raka – odpowiedzialność/karencja, zmiana składki i SU


 1. Odpowiedzialność z tytułu nowotworu rozpoczyna się po 180 dniach od dnia zawarcia umowy (karencja).

 2. W okresie pierwszych 180 dni ochrony WARTA ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% SU, z tytułu rozpoznania nowotworu złośliwego oka, pęcherzyka żółciowego, serca (zgodnie z opisem tych chorób w OWU).

 3. Odpowiedzialność WARTA z tytułu Assistance Onkologicznego, Drugiej Opinii Medycznej oraz zgonu rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy.


Ubezpieczający może 45 dni przed rocznicą polisy złożyć wniosek o:

 •  zmianę częstotliwości opłacania składki
 •  podwyższenie Sumy Ubezpieczeniatylko przed rocznicą polisy, przypadającą na zakończenie okresu 5 lat ubezpieczenia

warta Sposób na Raka – rozwiązanie umowy


Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 •  z dniem zgonu Ubezpieczającego (Ubezpieczony może wejść w prawa Ubezpieczającego za zgodą Ubezpieczyciela),
 •  z upływem okresu dodatkowego na opłacenie składki
 •  wskutek odstąpienia lub wypowiedzenia od umowy przez Ubezpieczającego
 •  z upływem okresu, na jaki została zawarta
 •  w najbliższą rocznicę polisy po 65 urodzinach Ubezpieczonego
 •  z dniem uznania świadczenia do wypłaty z tytułu rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym

warta Sposób na Raka – realizacja świadczeń


Świadczenia wypłacane są na podstawie dostarczonego wniosku Uprawnionego lub Ubezpieczonego o wypłatę świadczenia wraz z uzupełnieniem o wskazane przez Wartę dokumenty,

 •  Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego – w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia
 •  Świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu, operacji, radio- i chemioterapii – w terminie 21 dni od otrzymania wniosku o wypłatę świadczenia
 •  Świadczenia z tytułu kolejnego cyklu radio- lub chemioterapii – w terminie 14 dni od przedstawienia:

                        1. potwierdzenia odbycia przez ubezpieczonego odpowiednio poprzedniego cyklu radio- lub chemioterapii, z tytułu których ubezpieczyciel wypłacił ostatnie świadczenie,

                        2. skierowania ubezpieczonego na kolejny cykl radio- lub chemioterapii

W przypadku Wariantu Rozszerzonego Warta realizować będzie świadczenia z tytułu operacji, radio-, chemioterapii, Drugiej Opinii Medycznej oraz Assistance Onkologicznego przez okres 10 lat od rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, pod warunkiem uznania świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym. Maksymalna ilość wszystkich cykli radio- i chemioterapii (max po 5 cykli)!


warta Sposób na Raka – Assistance Onkologiczny


Limit do łącznej kwoty 15.000 zł !!!

Lp. Zakres świadczeń Limit świadczeń
1

Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do
placówki medycznej z miejsca zamieszkania/z placówki
medycznej do innej placówki medycznej/z placówki medycznej
do miejsca zamieszkania

do 1 000 zł za każdy
1 transport medyczny (od-do)
2 Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków do 250 zł (tylko dostawa)
3 Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego do 700 zł
4 Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego dostawy
do 500 zł (z dostawą) lub do 700 zł (bez
dostawy)
5 Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej lub
pielęgniarskiej po hospitalizacji
1. hospitalizacja pow. 7 dni + brak wsparcia
domowników - max 5 dni, do 300 zł/
dzień
2. hospitalizacja pow. 5 dni + uzasadniona
konieczność pomocy pielęgniarskiej -
max 5 dni, do kwoty 1 500 zł
6 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej do 500 zł
7 Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa do 500 zł
8 Organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia posiłków do 500 zł (tylko dostawa)
9 Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi
ubezpieczonego/osobami niesamodzielnymi
max 5 dni, do 300 zł/ dzień
10 Organizacja i pokrycie kosztów przejazdu dzieci
ubezpieczonego/osób niesamodzielnych do osoby uprawnionej
do opieki
do 500 zł
11 Zwrot kosztów peruk lub protez (w przypadku amputacji) do 1 000 zł
12 Zdrowotne usługi informacyjne bez limitu

 

warta Sposób na Raka – korzyści dla Ubezpieczonego


    1. Wsparcie Ubezpieczonego w szoku i trudnych emocjach po diagnozie.

    2. Możliwość bezpłatnego, szybkiego skonsultowania diagnozy, leczenia i prognoz u światowej klasy specjalisty!

    3. Zapewnienie zaplecza finansowego na każdym etapie leczenia.

    4. Szybkie wypłaty świadczeń (nawet w 14 dni!).

    5. Zaplecze organizacyjne poprzez usługi Assistance Onkologiczny.


Przykładowa-wysokość-świadczenia Warta SnR.jpg


 

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!

 

SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300Zapoznaj się z ubezpieczeniami na raka, które posiadamy w  swojej ofercie:

warta Sposób na Raka Compensa Onkopensa AXA Pakiet Pomoc na Raka