Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

INTERRISK - UBEZPIECZENIE OC AC


logo_Interrisk.png


Początki działalności InterRisk w Polsce sięgają pierwszej połowy lat 90. (wówczas nazwa firmy brzmiała Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA.). W 2006 roku Ubezpieczyciel dołączył do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, jednego z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Towarzystwo oferuje ochronę o uniwersalnym charakterze, dopasowaną do potrzeb wielu grup klientów – osób fizycznych, a także firm i instytucji niezależnie od ich wielkości. InterRisk sprzedaje przeszło 150 rodzajów ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, osobowych, zdrowotnych oraz finansowych.


Ubezpieczenie komunikacyjne InterRisk


Jak zlikwidować szkodę w InterRisk?

Aby rozpocząć proces likwidacji szkód, należy zadzwonić pod numer (22) 212 20 12 lub wypełnić dostępny na stronie internetowej formularz, a następnie odesłać go pocztą na adres: Departament Likwidacji Szkód, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dostępne w InterRisk ubezpieczenie OC gwarantuje pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych.

Ubezpieczenie Autocasco

W ramach dostępnego w InterRisk ubezpieczenia autocasco ochroną objąć można pojazdy, których okres eksploatacji nie przekracza 13 lat. Starsze pojazdy mogą zostać objęte ochroną ubezpieczenia tylko pod warunkiem, że umowa ubezpieczenia stanowi kontynuacje wcześniej wykupionej w InterRisk polisy.

 

Zakres ochrony ubezpieczenia autocasco obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części, wyposażenia oraz przewożonego bagażu. Autocasco w InterRisk obejmuje kradzież oraz wszystkie zdarzenia, jakie mogą spowodować konieczność naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju, jak i na terytorium pozostałych państw Europy.

 

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej – autoryzowanym, polecanym w przypadku pojazdów do 3 roku eksploatacji oraz praktycznym w przypadku starszych pojazdów.

W przypadku wystąpienia szkody posiadacz ubezpieczenia autocasco w InterRisk może liczyć na naprawę pojazdu w warsztatach Sieci Partnerskiej. Oznacza to bezgotówkowa naprawa pojazdu oraz m.in.:

 • samochód zastępczy na cały okres trwania naprawy,
 • usługa „door to door”, czyli odbiór i dostawa pojazdu po naprawie,
 • oględziny uszkodzonego pojazdu w serwisie
 • kalkulacja kosztów naprawy w serwisie,
 • 3 lata gwarancji na naprawę,
 • pomoc w kompletowaniu dokumentów i zagospodarowaniu uszkodzonych pojazdów.

Za dodatkową opłatą ubezpieczenie autocasco może zostać zawarta z zastosowaniem:

 • stałej sumy ubezpieczenia,
 • bez opcji konsumpcji sumy ubezpieczenia,
 • z gwarancją utrzymania zniżki za bezszkodową jazdę,
 • zniesienia udziału własnego,
 • rekompensaty za szkody kradzieżowe na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Ubezpieczenie Intercasco

Intercasko to pakiet ubezpieczenia przeznaczony dla właścicieli samochodów, którzy nie potrzebują pełnej ochrony dostępnej w pakiecie ubezpieczenia autocasco. Intercasco gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, jego części, wyposażenia oraz bagażu. Pomoc InterRisk w ramach tego ubezpieczenia polega na rekompensacie kosztów holowania lub parkowania pojazdu oraz wynajem samochodu zastępczego lub umożliwienie skorzystania z usług przewozu osób i towarów. Ubezpieczyciel gwarantuje ochronę, gdy do uszkodzenia pojazdu dojdzie na terenie kraju.

Ubezpieczenie AutoAssistance

Ubezpieczenie AutoAssistance obejmuje udzielenie pomocy w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance InterRisk zależny jest od wybranego wariantu – Start, Standard lub Premium.

 

W ramach pakietu Start InterRisk udostępnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, gdy pojazd zostanie unieruchomiony wskutek wypadku drogowego, który miał miejsce w kraju. Pomoc ubezpieczyciela polega na usprawnieniu pojazdu lub jego holowaniu, a także usprawnieniu na miejscu wypadku innego pojazdu lub jego holowaniu. Ponadto posiadacz pakietu Start może skorzystać także z informacyjnej pomocy motoryzacyjnej, medycznej i podróżnej świadczonej za pośrednictwem infolinii, a także pomocy administracyjnej w przypadku kradzieży dokumentów. Dodatkowo InterRisk organizuje parkowanie pojazdu poszkodowanego w wypadku z ubezpieczonym, poszkodowanemu kierowcy zapewnia także wynajem pojazdu zastępczego.

Wariant Standard gwarantuje ubezpieczonemu natychmiastową pomoc samochodowego assistance na terenie Polski. Opłacając dodatkową składkę ochronę ubezpieczenia można rozszerzyć także o terytorium pozostałych krajów Europy. Pomoc udzielana przez ubezpieczyciela polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów:

 • usprawnienia unieruchomionego pojazdu,
 • dostarczenia drobnych części w przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu,
 • holowania pojazdu (do 100 km) oraz przewiezienie kierowcy i pasażerów,
 • wynajmu samochodu zastępczego (do 7 dni),
 • zakwaterowania w hotelu (do 5 dni),
 • przejazdu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży,
 • odbioru naprawionego pojazdu,
 • pomocy w przypadku braku lub skorzystaniu z niewłaściwego paliwa, przepaleniu żarówek, rozładowaniu się akumulatora, przebicia opony lub utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia kluczy,
 • przewozu i opieki nad dziećmi (do 3 dni),
 • transportu zwierząt,
 • transportu przyczepy.

 

Ponadto jeżeli do zdarzenia doszło poza granicami kraju, ubezpieczony może liczyć na:

 • dostawę części zamiennych,
 • złomowanie pojazdu,
 • pośredniczenie w przekazaniu pieniędzy,
 • telefoniczne usługi tłumacza,
 • pomoc prawnika.

 

W wariancie Premium pomoc ubezpieczyciela udzielana jest na terytorium kraju i pozostałych państw Europy. Ubezpieczyciel zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów następujących usług samochodowego assistance:

 • usprawnienia unieruchomionego pojazdu,
 • dostarczenia drobnych części w przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu,
 • holowania pojazdu (do 200 km) oraz przewiezienie kierowcy i pasażerów,
 • wynajmu samochodu zastępczego (do 14 dni),
 • zakwaterowania w hotelu (do 7 dni),
 • przejazdu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży,
 • odbioru naprawionego pojazdu,
 • pomocy w przypadku braku lub skorzystaniu z niewłaściwego paliwa, przepaleniu żarówek, rozładowaniu się akumulatora, przebicia opony lub utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia kluczy,
 • przewozu i opieki nad dziećmi (do 3 dni),
 • transportu zwierząt,
 • transportu przyczepy,
 • informowanie o wypadku osoby bliskiej lub pracodawcy,
 • informacyjną pomoc motoryzacyjną, medyczną i podróżniczą świadczoną za pośrednictwem infolinii,
 • w przypadku zgubienie lub kradzieży dokumentów pomoc administracyjną,
 • podstawową pomoc prawną.

 

Ponadto jeżeli do zdarzenia doszło poza granicami kraju, ubezpieczony może liczyć na:

 • dostawę części zamiennych,
 • złomowanie pojazdu,
 • pośredniczenie w przekazaniu pieniędzy,
 • telefoniczne usługi tłumacza,
 • pomoc prawnika.

Ubezpieczenie AutoSzyby

Dostępne w InterRisk ubezpieczenie szyb to produkt, który zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług samochodowego assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby czołowej, bocznej lub tylnej pojazdu, o ile szyba nie stanowi integralnej części pojazdu. W ubezpieczeniu stosuje się udział własny w wysokości 50% kosztów w przypadku drugiego i każdego kolejnego uszkodzenia szyby czołowej. Suma ubezpieczenia AutoSzyby wynosi 2 tys. zł.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej to produkt, który zapewnia posiadaczowi polisy zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy prawnej związanej z prowadzeniem działań dotyczących ochrony prawnej w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym. W ramach polisy ubezpieczyciel gwarantuje:

 • porady, opinie lub zastępstwo procesowe,
 • opinie biegłych lub rzeczoznawców,
 • obronę prawnych interesów,
 • pomoc w wymaganych przez prawo czynnościach notarialnych,
 • rekompensatę kosztów podróży do sądu za granicą,
 • tłumaczenie dokumentów potrzebnych do obrony prawnych interesów,
 • rekompensatę kosztów i opłat sądowych lub administracyjnych.

 

Umowa ubezpieczenia ochrony prawnej może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów:

 • Pojazd&umowy – wiążący się z posiadaniem lub używaniem określonego w umowie ubezpieczenia pojazdu oraz umów dotyczących tego pojazdu (z sumą ubezpieczenia 40 tys. zł),
 • Kierowca&pojazd - dotyczący posiadania lub używania pojazdu (z sumą ubezpieczenia 20 tys. zł).

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW oferowane przez InterRisk obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych krajów Europy. W ramach polisy NNW InterRisk zapewnia świadczenia polegające na:

 • odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci (w terminie 2 lat od nieszczęśliwego wypadku) lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,
 • zwrocie kosztów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (do wysokości 30% sumy ubezpieczenia),
 • koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • zwrotu kosztów leczenia (do wysokości 10% sumy ubezpieczenia),
 • jednorazowym świadczeniu za uciążliwe leczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia,
 • jednorazowym świadczeniu za pobyt w szpitalu w wysokości 2% sumy ubezpieczenia,

 

Suma ubezpieczenia NNW dostępnego w InterRisk zależy od decyzji ubezpieczonego i może wynosić od 10 tys. zł aż do 100 tys. zł 

Zielona Karta

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami kraju, na terytorium państw wskazanych w dokumencie. Suma gwarancyjna odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia, jednak nie może być niższa niż równowartość sum obowiązujących wskazanych w polisie.

Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy

Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy to dostępny w ofercie InterRisk produkt, który gwarantuje posiadaczowi polisy pomoc, gdy straci on stałe źródło dochodu. W ramach ubezpieczenia bezrobotnemu przysługuje miesięczne świadczenie równe 1/3 sumy ubezpieczenia, które wypłacane jest maksymalnie przez okres trzech miesięcy.

 

Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie na podstawie jednego z trzech wariatów:

 • Minimum – 3 tys. zł,
 • Standard – 4,5 tys. zł,
 • Premium – 9 tys. zł.

Medcasco

Przedmiotem dostępnego w InterRisk ubezpieczenia Medcasco jest pokrycie kosztów świadczeń medycznych, świadczeń assistance, operacji oraz pobytu w szpitalu. Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło na terenie kraju. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • koszt konsultacji lekarzy specjalistów,
 • koszt badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych,
 • assistance medyczny,
 • domowe wizyty lekarza,
 • koszt rehabilitacji ambulatoryjnej,
 • koszty leków i środków opatrunkowych,
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie, osobno dla każdego typu świadczenia.

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Oblicz OC AC dla twojego samochodu.png


Zapoznaj się jeszcze z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które posiadamy w ofercie: